Werkgroepen

Binnen de Levensboom fungeren een aantal werkgroepen met als doel : ‘samen school maken, samen sterk'. Deze werkgroepen zijn samen verstrengeld, beïnvloeden mekaar door eenzelfde doelgerichtheid en maken de eigenheid van onze school. Zo zijn volgende werkgroepen ontstaan waarin zowel begeleiders als ouders actief kunnen meewerken:

De Algemene Oudervergaderingen:

Wat?

De "statutaire" algemene vergadering is het hoogste orgaan in de vzw.  Een statutaire algemene vergadering is een algemene vergadering die kan beslissingen nemen zoals de statuten van de VZW bepalen en zoals door de wet voorzien. (vb. aanstelling bestuursleden, begrotingen en afrekeningen goedkeuren, ...)

De "gewone" algemene vergaderingen hebben als bedoeling informatie te geven over gelijk welke thema’s (vanuit team, vestigingsbestuur, werkgroepen, …) of om een debat over gelijk welke (schoolgebonden) thema’s te voeren in alle openheid en zonder de bedoeling om tot concrete beslissingen te komen.

Dit schept de mogelijkheid om ideeën te toetsen bij een grotere groep van ouders alvorens te beslissen, en ook om vanuit team en werkgroepen contact te houden met de oudergroep.

Een informatieve algemene vergadering kan samenvallen met een statutaire algemene vergadering.

Wie?

Alle ouders en personeelsleden van vestiging Marke van de Levensboom zijn  automatisch lid van de algemene vergadering van de VZW Celestijn bij ondertekening van het schoolreglement.

Bij nieuw samengestelde gezinnen zijn het de personen die het huishoudelijk reglement ondertekenen, die automatisch lid worden van de algemene vergadering (indien ze geen bezwaar melden).

Het Vestigingsbestuur:

Bestaande uit vertegenwoordigers van al de ouders, verkozen door de ouders, en een aantal vertegenwoordigers vanuit het team van de begeleiders. Heb je vragen, zorgen, out-of-the-box-ideeën, kleine of grote suggesties, issues die je wenst te bespreken, een gedachte dat je wil aftoetsen, ... stuur gerust een mailtje naar vestigingsbestuurmarke@levensboom.be 

De klasvergadering:

Minstens drie maal per jaar worden alle ouders van een klas bijeengebracht voor een klasvergadering die geleid wordt door de klasbegeleider. Indien nodig kan de coördinator de begeleider hierbij steunen.

De klasvergadering handelt over de organisatie van de klaswerking; naast didactische en pedagogische onderwerpen komen er ook praktische punten aan bod.

De werking van de klas kan er geëvalueerd worden maar niet de begeleider zelf. De persoonsgebonden evaluatie gebeurt immers door de coördinator. 

Via de klasvergadering worden ouders bevraagd over pedagogische veranderingen die op til zijn. De bedoeling is de ouders bij het denkproces te betrekken. Ook omtrent bestuurlijke zaken kan een lid van het vestigingsbestuur aanwezig zijn om toelichting te geven of advies te vragen.

Het team van de begeleiders:

Het team is verantwoordelijk voor de pedagogische werking van de school. De coördinator leidt het team.  

Het team wordt erkend in zijn pedagogische deskundigheid.

Ze stippelen het pedagogische en didactische beleid uit. Bij het denkproces betrekken ze de ouders actief via klasvergadering, informatieve algemene vergadering, enz….

Het schoolbestuur:

Vanuit de 4 vestigingen worden ouders en begeleiders afgevaardigd om vestigingsoverstijgend het algemeen schoolbeleid te helpen uitstippelen.  Naast de wettelijke verplichtingen is het vooral een plaats om het lokale "vestigingsbeleid" met elkaar uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Personeelswerkgroep: 

Helpt het personeelsbeleid, in samenspraak met het vestigingsbestuur, vorm te geven. Deze werkgroep  werkt ondersteunend  voor de coördinator om zijn taken op het vlak van personeelsbeleid concreet in te vullen.

Financiële werkgroep:

Beheert en geeft advies over het financiële gebeuren in de school.  Alle ouders met verstand of interesse in financiële zaken; leningen, bankzaken, boekhouding, verzekeringen,…. kunnen lid worden van de financiële werkgroep.

 Taak?

 • Jaarlijkse begrotingsopmaak in overleg met het vestigingsbestuur.
 • Begroting en afrekeningen voorstellen op de Algemene Vergadering.
 • Afspraken maken met betrekking tot grote uitgaven en investeringen
 • Afspraken maken met betrekking tot de juiste inboeking in de boekhouding.
 • Periodieke opvolging van de begroting en boekhouding. En dit regelmatig terugkoppelen aan het Vestigingsbestuur en de betrokken werkgroepen.
 • Bij grote investeringen streven naar een “correct” verloop (d.w.z. voorafgaand overleg met de betrokken personen, werkgroepen en besturen en dit zoveel als mogelijk op basis van verschillende offertes)
 • Afspraken en overleg met andere vestigingen met betrekking tot overkoepelende zaken (bvb. opsplitsing werkingstoelagen, opsplitsen bepaalde lonen en facturen, solidariteitsfonds beheren,  ‘transparante boekhouding’ , voorleggen van elkaars begroting, ….)

Werkgroep  ICT/inter- en intranet: 

Ontwikkelt en beheert de websites van onze school. Interesse? Stuur een mail naar ict@levensboom.be .

 • De werkgroep is verantwoordelijk voor de redactie en het onderhoud van de website en het intranet.
 • De werkgroep staat ook in voor de elektronische verspreiding van de Nieuwsbrief.  
 • Zij onderhouden eveneens het computerpark van de vestiging en zijn verantwoordelijk voor de vernieuwing van het computerpark en de internetverbindingen. Dit gebeurt in overleg met het team en/of de ict-begeleider van de school.

Werkgroep pedagogische avonden:

Deze werkgroep organiseert info-avonden met een pedagogisch onderwerp. Deze onderwerpen kunnen vanuit de oudergroep, team, bestuur, coördinator aangedragen worden. Contactpersoon is Kim Cras .

Werkgroep Bon Appétit:

Inspirerende denkgroep rond de thema's betaalbare, gezonde en duurzame voeding in de vorm van tips en tricks. Je vindt ons ook op Facebook Bon Appétit . Wil je graag meehelpen met deze kersverse werkgroep, stuur een mailtje naar Sabrina Jansens.

Werkgroep "Freinet secundair onderwijs" 'TVIER

Werkgroep redactie Levensblad:

Verzorgt  per jaar de uitgave van het vestigingsoverschrijdend schoolkrantje. Interesse om mee in de pen te klimmen, stuur een mail naar levensblad@levensboom.be.

De redactie geeft vier keer op een jaar het schooltijdschrift uit en werkt daarvoor over de vestigingsgrenzen samen in één redactie.

Werkgroep DOL:

Organiseert informele contacten tussen Levensboomouders door een feest, fuif, ontbijtfilm, wandeling, uitstap, ... te organiseren.  Contactpersoon is Ann Bulcaen .

Werkgroep verhuur:

Deze mensen zorgen er voor dat onze infrastructuur kan afgehuurd worden. Zij stellen hiervoor de nodige afspraken, contracten en verhuurkalender op.

Praktische werkgroep (ad hoc werkgroep):

Knapt allerlei klusjes op in onze school (schilderen, speelplaatsen aanleggen, groenonderhoud, boren, poetsen,

naaien, ...). Alle ouders zijn in wezen lid van deze werkgroep. De school organiseert immers "klusdagen" waarop alle ouders verwacht worden. Iedereen kan er klusjes kiezen volgens zijn vaardigheden en ervaringen.

 Taak?

 • De praktische werkgroep onderhoudt gebouwen en buitenterreinen.
 • Ze voeren daartoe grote en kleine herstellingen uit.
 • Ze houden mee de netheid van gebouwen en buitenterreinen in het oog en ondernemen iets wanneer dit niet meer voldoet.
 • Ze zorgen voor de veiligheid van gebouwen en toestellen allerhande.

Werkgroep documentatiecentrum (ad hoc werkgroep):

De werkgroep zorgt voor een aanbod aan informatief materiaal aan leerlingen en begeleiders. Tevens zorgen zij er voor dat het documentatiecentrum op een overzichtelijke wijze gestructureerd wordt.

Werkgroep zaad in het bakje (ad hoc werkgroep):

Deze werkgroep werkt activiteiten, acties, ... uit waarbij de school centen kan winnen. Zo organiseren wij bijvoorbeeld een stand op de autoloze zondag, wordt een Levensboomkalender uitgegeven, bieden we een wijnactie aan, ... . Deze diverse acties worden telkens een wisselende kerngroep georganiseerd. Het spreekt echter voor zich dat alle ouders hun steentje bijdragen bij de grote evenementen. Het is immers soms noodzakelijk dat iedereen de handen uit de mouwen steekt.