Schoolreglement

 

SCHOOLREGLEMENT DE LEVENSBOOM  VZW  DE LEVENSBOOM

 

1. Inleiding

 

2.Welke school is de Levensboom?

 

3.Wat is de juridische aard en de samenstelling van het schoolbestuur?

 

4.Hoe wordt de school financieel ondersteund?

 

5.Wat dien ik te betalen op school?

 

6. Kan ik weigeren om het schoolreglement te ondertekenen?

 

7. Wat als het schoolreglement overtreden wordt?

 

8. Behoort onze school tot een scholengemeenschap? Behoren wij tot een bepaald onderwijsnet?

 

9. Hoe word ik op de hoogte gebracht van de wijzigingen in het schoolreglement?

 

10.Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure in de Levensboom ?

 

11. Mag een school weigeren om een kind in te schrijven?

 

12. Wat is een CLB-centrum en wat doet het voor mijn kind?

 

13. Is er een centrum voor leerlingenbegeleiding (=CLB) en een medisch schooltoezicht binnen De Levensboom actief?

 

14. Mijn kind heeft een besmettelijke ziekte?

 

15. Help, luizen!

 

16. Wat als mijn kind op school ziek wordt?

 

17. Volgt de school ook de lichamelijke gezondheid van mijn kind (mee) op?

 

18. Wordt er godsdienst of zedenleer in de Levensboom gegeven.

 

19. Moet mijn kind in het kleuteronderwijs elke dag naar de Levensboom ?

 

20. Wanneer stapt mijn kind over naar het lager onderwijs?

 

21. Moet mijn kind in het lager onderwijs élke dag naar de Levensboom ?

 

22. Wat als een leerplichtig kind ziek is?

 

23. Kan ik mijn leerplichtig kind omwille van familiale redenen thuis houden?

 

24. Kan de school beslissen dat mijn kind een jaar moet blijven zitten?

 

25. Kan mijn kind individuele leerlingenbegeleiding krijgen?

 

26. Krijgen kinderen aan het einde van het lager onderwijs een soort diploma ?

 

27. Kan mijn kind de stap naar het secundair onderwijs uitstellen of vervroegen?

 

28. Wat als een kind het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt?

 

29.Hoe blijf ik op de hoogte van de evolutie van mijn kind?(rapportering)

 

30. Kan mijn kind geschorst of uitgesloten worden? (wettelijke bepalingen opgelegd door de overheid)

 

31.Samen schoonmaken van de klaslokalen.

 

32. Zijn de kinderen verzekerd?

 

33. Wat bij een schoolongeval?

 

34. Wij starten stipt!

 

35. Kan ik als ouder in de klas?

 

36. Bestaan er huistaken in de Levensboom?

 

37. Krijgen alle kinderen evenveel dagen en evenveel uren les? (vakanties en verlofdagen)

 

38. Mogen begeleiders buiten de gewone schooluren met de kinderen op stap gaan ?

 

39. Is mijn kind verplicht om mee te doen met deze extra- muros- activiteiten?

 

40. Mag een school geld vragen voor uitstappen?

 

41. Moet mijn kind deelnemen aan alle activiteiten tijdens de schooluren?

 

42. Moet een school zorgen voor de opvang van mijn kind vóór en na de school?

 

43. Welke sportuitrusting is noodzakelijk?

 

44. Mag een begeleider of ouder roken in het schoolgebouw?

 

 

45. Waar vind ik verloren voorwerpen terug?

 

46. Afval in de Levensboom ?

 

47. Welke afspraken en reglementen zijn er voor de kinderen?

 

48. Welke maatregelen zijn er op vlak van verkeersveiligheid?

 

49. Bescherming van privacy

 

50. Nieuwe personeelsleden

 

51. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal (tekst LOP Kortrijk)

 

52. Ouderparticipatie

 

53. Portretrecht van kinderen van de Levensboom

 

 

SCHOOLREGLEMENT DE LEVENSBOOM

VZW ’T Soetekint – DE LEVENSBOOM

Versie 22 januari 2015

i.f.v. schooljaar 2015-2016

 

De Levensboom heeft 4 vestigingsplaatsen. Gezien wij onder dezelfde vlag varen, ondertekenen wij met De Levensboom Marke, De Levensboom Wevelgem, Buurtschool V-TEX en met de Kleine Tovenaar ook het schoolreglement van ‘De Levensboom’. 

 

VZW ’t Soetekint De Levensboom is onze overkoepelende VZW, waardoor we in onderstaande wettelijke tekst dan ook telkens ‘De Levensboom’ aanhalen, waarmee zowel Levensboom Marke, Levensboom Wevelgem, Buurtschool V-TEX als de Kleine Tovernaar bedoeld wordt.

 

1. Inleiding

 

Het schoolreglement van de Levensboom is een wettelijk verplicht document. In dit document vindt u ondermeer info in verband met richtlijnen rond afwezigheden en te laat komen, afspraken in verband met huiswerk, agenda’s en evaluatieverslagen, besprekingen van kinderen, in verband met onderwijs aan huis, de procedure voor de toekenning van de getuigschriften, ….

De bedoeling is om ouders ter dege te informeren over hun rechten en plichten t.a.v. de school. De overheid verplicht ook ouders om dit schoolreglement voor akkoord (en dus niet louter voor ontvangst) te ondertekenen. Pas dan kan het kind ingeschreven worden (of ingeschreven blijven) in de Levensboom.

Dit schoolreglement is geen alleenstaande basistekst, maar moet in het geheel van infobrochure (met de pedagogische visie en de mens- en maatschappijvisie), statuten van de vzw Levensboom, het huishoudelijk reglement en het afsprakenboek van het kinderparlement, gezien worden.

 

2.Welke school is de Levensboom?

 

De Levensboom is een onafhankelijke, pluralistische ervaringsgerichte Freinetschool, erkend door het Ministerie van Onderwijs. De pedagogische visie werd u uitgelegd op de intake bij de aanvraag tot inschrijving en/of het thuisbezoek. Ook onze mens- en maatschappijvisie werd toegelicht. In de infobrochure van de school kan U hieromtrent nog eens alles doorlezen.

 

 

3.Wat is de juridische aard en de samenstelling van het schoolbestuur?

 

De schoolorganisatie is een vzw, nl. vzw ’t Soetekint – de Levensboom. In alle vestigingsplaatsen wordt er onder de ouders en begeleiders 4 personen verkozen die zetelen in de algemene vergadering van het schoolbestuur. Van iedere school krijgen 3 ouders en 1 leerkracht het mandaat om in naam van hun school te stemmen als bestuurder. Ouders en leerkrachten hebben dus elk de helft van de “stemmen” en elke vestigingsplaats is dus even sterk vertegenwoordigd. Dit gebeurt door de ouders elk 1 stem te geven en elke begeleider 3 stemmen.  

 

 

4.Hoe wordt de school financieel ondersteund?

 

Als erkende school krijgen wij subsidies om de schoolwerking uit te bouwen.

Naast deze overheidssubsidies ontvangt onze school regelmatig schenkingen van andere organisaties en VZW’s. De totaalsommen van de diverse subsidies en schenkingen worden steeds op de algemene vergadering van de vzw Levensboom kenbaar gemaakt. Als ouder krijgt u immers ieder jaar een begroting en een afrekening van onze school. Op deze manier krijgt u een zicht op de uitgaven en de investeringsplannen van de school. Zichtbare reclame en sponsoring voor commerciële doeleinden wordt enkel toegestaan in het Levensblad.

 

5.Wat dien ik te betalen op school?

 

Als school houden we ons aan de wettelijke richtlijnen omtrent de maximumfactuur. De niet-geïndexeerde basisbedragen van de scherpe maximumfactuur bedragen vanaf september 2015:Basisbedrag kleuter €40 en basisbedrag lager €80.

 

 

 

 

 

 

Naast de kosten van de warme maaltijden en avondopvang (en in Wevelgem ook het schoolfruit) dienen enkel de meerdaagse uitstappen (vb. bosklassen, kunstklassen, trektochten, overnachtingen op een hoeve, …) betaald te worden. De overheid verplicht ons om voor deze uitgaven een maximumbedrag te bepalen. Dit bedrag is maximum 410 euro per lager schoolkind per schoolloopbaan ; te spreiden over de zes leerjaren. Dit bedrag is jaarlijks aan de index aan te passen.  Indien er zich betalingsmoeilijkheden voordoen, kan u hieromtrent contact opnemen met de coördinator.

De kosten voor maaltijden en opvang (en in Wevelgem het schoolfruit) worden jaarlijks op de eerste algemene vergadering meegedeeld aan de ouders. In de begroting van elke vestigingsplaats vind je de raming van deze kosten terug. Iedereen die op dit aanbod van diensten van de school beroep doet, zorgt dat de betalingen per domiciliëring kunnen gebeuren door de ouder-vrijwilliger die deze taak op zich neemt. Eventueel kan op het OCMW beroep worden gedaan om in de  betalingen tussen te komen. Bij eventuele betalingsmoeilijkheden raadpleegt men de coördinator van de betreffende vestigingsplaats en wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

 

 

6. Kan ik weigeren om het schoolreglement te ondertekenen?

 

In het gesubsidieerd vrij onderwijs dient u het schoolreglement voor akkoord te ondertekenen. Weigert u het reglement te tekenen, dan kan dit voor de school een reden zijn om uw kind niet in te inschrijven.

Wie het schoolreglement ondertekent , wordt ook automatisch lid van de ondersteunende VZW van zijn vestiging (Marke  =  VZW Celestijn; Kortrijk= VZW    V-TEX; Wevelgem= VZW Kijkuit; Izegem= VZW De Kleien Tovenaar)tenzij hij /zij uitdrukkelijk op de verklaring van inschrijving noteert dat hij/zij dat niet wil.

 

7. Wat als het schoolreglement overtreden wordt?

 

Als het schoolbestuur het niet naleven van het schoolreglement door ouders storend vindt, kan het bindende afspraken schriftelijk vast leggen.

Indien deze niet nageleefd worden door de ouders kunnen hun kinderen tot de school geweigerd worden of van school gestuurd worden.

 

 

8. Behoort onze school tot een scholengemeenschap ? Behoren wij tot een bepaald onderwijsnet ?

 

School De Levensboom behoort tot het vrije niet-confessionele onderwijsnet. Dit houdt ondermeer in dat wij pluralistisch zijn en geen godsdienst/zedenleer aanbieden. Dit net is de kleinste van alle onderwijsnetten.

 

Onze school behoort eveneens tot de Federatie FOPEM (Federatie Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen). Deze federatie behartigt onze belangen op Vlaams onderwijsniveau en organiseert navorming en ondersteuning voor de aangesloten scholen.

 

Onze school is ook lid van de scholengemeenschap SOM (Scholengemeenschap Onafhankelijke Scholen). Deze gemeenschap is vanuit Fopem gegroeid. De lijst met aangesloten scholen vind je op de site www.somma.be  

 

 

 

9. Hoe word ik op de hoogte gebracht van wijzigingen in het schoolreglement ?

 

Ons schoolreglement is een dynamisch element in onze schoolwerking. Op geregelde tijdstippen zijn er dan ook wijzigingen. Bij de inschrijving van je kind(eren) ontvang je steeds een recent schoolreglement. Via de Nieuwsbrief word je op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen, aanvullingen, wettelijke bepalingen, …. Indien er in een bepaalde periode heel wat wijzigingen in het schoolreglement werden opgenomen, wordt een volledig overzicht verspreid. Wijzigingen in het schoolreglement worden altijd goedgekeurd door de algemene vergadering van VZW de levensboom waarin ouders en personeel uit alle vestigingen evenredig vertegenwoordigd zijn. De vertegenwoordigers worden door de ouders aangeduid op de algemene vergaderingen van de vestigingen.

 

 

 

10. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure in de Levensboom ?

 

Inschrijvingen voor Levensboom Marke en Buurtschool V-TEX gelegen in het LOP-gebied Kortrijk.

Onze school is een school met beperkte capaciteit.
Onze school volgt de regelgeving van het inschrijvingsdecreet en de afspraken die gemaakt worden binnen het Lokaal OverlegPlatform BasisOnderwijs Kortrijk (LOP BaO Kortrijk).

De data, voorrangsperiodes en de praktische afspraken

Inschrijvingen voor Levensboom Wevelgem gelegen in Wevelgem; school niet gelegen in een LOP-gebied.

Onze school is een school met beperkte capaciteit.

 

 • Info over inschrijvingen volgens de wettelijke regelingen, kan je lezen op de website van de school http://www.levensboom.be en doorklikken naar de desbetreffende vestiging.
 • De capaciteit, voorrangsdata en praktische afspraken zijn doorgegeven via het Overleg Onderwijs Gemeente te Wevelgem aan de andere scholen uit de gemeente.

 

Inschrijvingen voor De Kleine Tovernaar Izegem,  gelegen in Izegem; school niet gelegen in een LOP-gebied.

Onze school is een school met beperkte capaciteit.

 • Info over inschrijvingen volgens de wettelijke regelingen, kan je lezen op de website van de school http://www.dekleinetovenaar.be en doorklikken naar de desbetreffende vestiging.
 • De capaciteit, voorrangsdata en praktische afspraken zijn doorgegeven aan de andere scholen uit de stad.

 

 

Instapdata voor alle vestigingen van VZW de Levensboom

Zodra kleuters 2,5 jaar geworden zijn, kunnen ze voor het eerst naar school op de volgende, wettelijk vastgelegde instapdag.

Instapdagen zijn de eerste schooldag

 • na de zomervakantie
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • van februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na Hemelvaartsdag

 

 

 

 

 

11. Mag een school weigeren om een kind in te schrijven?

 

Een school mag weigeren om een kind in te schrijven wanneer de wettelijk doorgegeven capaciteit is bereikt. De school moet de ouders schriftelijk of via mail op de hoogte brengen van de weigering.

 

 

12. Wat is een CLB-centrum en wat doet het voor mijn kind?

 

Bij de eerste inschrijving van uw kind in de Levensboom ontvangt u een folder met inlichtingen over de psycho-, medisch- en sociale begeleiding. Het is mogelijk om deze individuele begeleiding door een CLB-centrum te weigeren. Dit gebeurt dan aan de hand van een formulier dat alle ouders op aanvraag kunnen verkrijgen.

 

 

13. Is er een centrum voor leerlingenbegeleiding (=CLB) en een medisch schooltoezicht binnen De Levensboom actief?

 

De Levensboom Marke, Wevelgem en Buurtschool V-TEX werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) “Mandel en Leie”, Burg. Nolfstraat 11-13, 8500 Kortrijk, 056/22.56.61.

 

De Kleine Tovenaar werkt samen met het vrij CLB-centrum uit Izegem, Meensestraat 171, 8870 Izegem

Telefoon:051 30 13 61

 

Op regelmatige basis is de CLB-consulent aanwezig op de vier vestigingsplaatsen. Samen met de begeleider en het Levensboomteam volgt hij de evolutie van uw kind op.

Aan deze CLB-centrum is telkens ook een MST (Medisch Schooltoezicht) verbonden.

Het medisch schooltoezicht, is wettelijk verplicht. De ouders hebben echter het recht om zich te verzetten tegen de schoolarts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen na inschrijving met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan de equipe medisch schooltoezicht op bovenvermeld adres. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse Regering erkende equipe medisch schooltoezicht.

Naast de klassen die verplicht op medische controle moeten, kan een leerling ook opgeroepen worden voor een extra controleonderzoek. Deze onderzoeken noemen wij ‘selectieve onderzoeken’. Zij kunnen gebeuren op vraag van de schoolarts, op basis van een bevinding bij een vorig onderzoek.

Ook de ouders kunnen een selectief onderzoek aanvragen als zij een probleem vermoeden bij hun kind.

Telefonisch of schriftelijk contact met de schoolarts of de schoolverpleegkundige in het gezondheidscentrum volstaat hiervoor.

Ook de school kan dit doen. De leerkrachten die zoveel tijd met de kinderen doorbrengen zijn zeker goed geplaatst om een beginnende afwijking te signaleren.

Ook andere begeleidende instanties rond het schoolkind vragen soms een selectief onderzoek aan, bijvoorbeeld het C.L.B.

Kinderen kunnen ook zelf een selectief onderzoek of een onderhoud met de schoolarts aanvragen.

 

 

14. Mijn kind heeft een besmettelijke ziekte?

 

Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school.

Zieke kinderen, die door naar school te komen en door deel te nemen aan de gewone activiteiten, hun eigen gezondheid of die van anderen in gevaar brengen, worden niet op school toegelaten.

Indien nodig wordt de arts van het M.S.T. verwittigd om de nodige maatregelen te nemen.

 

 

15. Help, luizen!

 

Wanneer een kind luizen heeft, verwittigen de ouders zo snel mogelijk de school en dienen de ouders de haren van het kind onmiddellijk te behandelen. Wij volgen als school de methode aanbevolen door het medisch schooltoezicht; de nat-kam-methode.

Via de nieuwsbrief zullen de ouders  zo vlug mogelijk verwittigd worden en worden zij ook opgeroepen om hun kind(eren) op mogelijke luizen te onderzoeken.

Indien nodig komt de verpleegster van het M.S.T de haren van de kinderen na zien op luizen. Ook ouders kunnen worden aangesteld om te controleren op luizen.

 

16. Wat als mijn kind op school ziek wordt?

 

Kinderen de tijdens de les ziek worden, worden door de begeleider verwezen naar het secretariaat of de coördinator.

Bij hoogdringendheid (ziekte of ongeval) worden de ouders en / of een schoolarts door de school opgeroepen.

 

17. Volgt de school ook de lichamelijke gezondheid van mijn kind (mee) op?

 

Dit is niet echt een taak van de school, maar wel van het centrum voor medisch schooltoezicht (MST). Het MST zorgt ervoor dat kinderen regelmatig (in de praktijk ongeveer om de twee jaar) door een schoolarts worden gecontroleerd. Tijdens deze controles kan de schoolarts signalen opvangen, die hij of zij dan doorspeelt naar de ouders.

 

 

18. Wordt er godsdienst of zedenleer in de Levensboom gegeven ?

 

Neen. We geven wel onderwijs in cultuurbeschouwing. Dit is een gevolg van onze mens- en maatschappijvisie en ons pluralistisch karakter. Onze school organiseert dan ook geen godsdienst- feesten (vb. eerste communie) of andere rituelen en vieringen (vb. lentefeest).

De ouders dienen hiervoor zelf in te staan.

 

19. Moet mijn kind in het kleuteronderwijs elke dag naar de Levensboom ?

 

Kleuters vallen niet onder de leerplichtwet en moeten dus niet elke dag of de hele dag aanwezig zijn op school.

Dit verandert voor kinderen die, bijvoorbeeld omwille van een vertraagde schoolrijpheid, langer in het kleuteronderwijs blijven en ouder dan zes jaar zijn. Zij moeten wel dagelijks op school zijn.

Toch vragen wij u om jullie kleuter permanent naar school te sturen. Zo ontstaat er een hechte band met klasvriendjes, begeleider en klaswerking.

 

Niet-leerplichtige kleuters die ziek zijn moeten geen doktersbriefje binnenbrengen op school. Dit is logisch, omdat ze nog niet naar school moeten. Toch is het erg belangrijk om de school op de hoogte te houden van de afwezigheden van uw kleuter. Gelieve dan ook steeds telefonisch contact op te nemen met de begeleiders.

 

20. Wanneer stapt mijn kind over naar het lager onderwijs?

 

Zes jaar is de gebruikelijke leeftijd waarop een kind overstapt van de kleuterklas naar de lagere school (meer concreet: op 1 september van het burgerlijk jaar waarin het kind zes jaar wordt). Het is ook de leeftijd waarop de weinige kinderen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben gewoonlijk instappen in de lagere school. Deze overstap of instap op zes jaar valt samen met het begin van de leerplicht.

 

Niettemin kan het zijn dat u als ouder, al dan niet samen met de school, twijfelt of uw kind op zes jaar klaar is voor de stap naar het lager onderwijs. U twijfelt dan aan de schoolrijpheid van uw kind.

Een kind noemt men schoolrijp als het de kennis, de vaardigheden en de houdingen bezit die nodig zijn om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid is dan ook een voorwaarde tot succes in het eerste leerjaar. In onze school wordt de schoolrijpheid van de kinderen getest en opgevolgd door het multi- disciplinair team (CLB, begeleider, coördinator).

 

Wanneer een kind bepaalde vaardigheden onvoldoende beheerst, is dat nog geen reden tot ongerustheid. Signalen moeten wel ernstig genomen worden. Als ouder kan u hierover steeds spreken met de begeleider en/of coördinator. Bij onzekerheid kan er een extra onderzoek naar de schoolrijpheid van uw kind aangevraagd worden.

 

Na het onderzoek naar de schoolrijpheid kan u de raad krijgen om uw kind, ook al is het zes, nog een jaar langer in de kleuterklas te houden. Als ouder kan u deze raad van de school of het CLB-centrum al dan niet opvolgen. Het is dus geen bindend advies. Als ouder neemt u zelf de uiteindelijke beslissing.

Soms ervaren ouders de raad om hun kind langer in de kleuterschool te houden als een vorm van ‘zittenblijven’.

Toch is het belangrijk te beseffen dat dit advies in het belang van het kind gegeven wordt. Het is dan ook nodig dat u als ouder samen met de begeleider en coördinator de motieven voor het advies bespreekt en afweegt, zodat u de juiste beslissing kan nemen.

 

 

21. Moet mijn kind in het lager onderwijs élke dag naar de Levensboom ?

 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het regelmatig schoollopen van uw leerplichtig kind. U moet er op toezien dat het alle schooldagen in de school aanwezig is en er ook echt de lessen volgt.

 

Voor elke afwezigheid van uw kind moet u een schriftelijke verantwoording indienen bij de begeleider. Afwezigheden kan u de dag zelf ook mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) melden, maar dan moet er wel nog een schriftelijke verklaring volgen. U kan dit slechts drie maal per jaar en nooit langer dan voor drie schooldagen per ziektebeurt. Bij meer afwezigheden is een doktersattest wettelijk verplicht.

 

Het is  vooral in het belang van de kinderen om hen elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico om achterstand op te lopen. Ze geraken ook minder goed opgenomen in de klasgroep. Ook activiteiten buiten de schoolmuren hebben een grote waarde: het zijn groeps -en leermomenten die kinderen best niet missen.

 

22. Wat als een leerplichtig kind ziek is?

 

Als een kind niet naar school kan gaan, komt dat inderdaad meestal omdat het ziek is. Is de ziekte van  korte duur, dan volstaat een briefje van de ouders. In het lager onderwijs is een doktersattest vereist vanaf méér dan drie opeenvolgende dagen ziekte. Dit doktersattest dient aan de klasbegeleider bezorgd te worden onmiddellijk na de ziekteperiode.

 

Als uw leerplichtig kind lang (meer dan 21 kalenderdagen) ziek is, dan heeft het recht op onderwijs aan huis. Ook een leerling die – na een onderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen – wegens ziekte of ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kan zijn op school, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Het medisch attest moet hier bevestigen dat de leerling onmogelijk halftijds of meer op school kan zijn.

Dit alles betekent dat een begeleider thuis of in het ziekenhuis, afhankelijk van waar het kind verblijft, les komt geven. De afstand tussen de vestigingsplaats waar het kind is ingeschreven en de verblijfplaats van de betrokken leerling van het gewoon lager onderwijs mag ten hoogste 10 kilometer bedragen.

Concrete afspraken omtrent onderwijs voor zieke kinderen worden tussen desbetreffende ouders en coördinator opgemaakt. De schriftelijke aanvraag voor onderwijs aan huis dient steeds vergezeld te worden van een medisch attest.

 

 

23. Kan ik mijn leerplichtig kind omwille van familiale redenen thuis houden?

 

Familiale redenen worden aanvaard als u een uitnodiging kan voorleggen, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een begrafenis, huwelijk,…. Het spreekt voor zich dat op reis gaan geen geldige reden voor afwezigheid kan zijn. Ook de wet is hier duidelijk in.

 

 

24. Kan de school beslissen dat mijn kind een jaar moet blijven zitten?

 

De school kan u het advies geven om uw kind een jaartje te laten overdoen. Dit advies wordt steeds door het team, in samenspraak met de CLB-consulent, gegeven. In dit schriftelijk advies worden de argumenten opgenomen waarom hiervoor gekozen wordt.

Aspecten op het vlak van de sociale, emotionele en cognitieve  ontwikkeling als op de werkhouding en andere houdingen en vaardigheden kunnen hieromtrent bepalende factoren zijn. Wettelijk beslist de klassenraad. Vanuit onze visie dat de ouders en de school samen het kind begeleiden, proberen  wij zoveel als mogelijk, desbetreffende beslissingen in gezamenlijk overleg te nemen.

Bij de overgang van kleuter naar lager en van lager naar secundair, nemen de ouders echter de eindbeslissing.

 

25. Kan mijn kind individuele leerlingenbegeleiding krijgen?

 

Na overleg tussen ouders, klastitularis , CLB en pedagogisch coördinator , kan er aanbevolen worden om binnen of buiten de lesuren therapie te volgen of GON-begeleiding (vanuit het bijzonder onderwijs) aan te vragen. We stimuleren ouders zo veel mogelijk om de therapie buiten de schooluren (eventueel in de schoollokalen) te laten plaatsvinden. Daardoor mist het kind geen klasactiviteiten.

De school zelf voorziet in extra zorg maar dit is geen therapeutisch aanbod. De extra zorg wordt ingekaderd binnen het klasgebeuren en georganiseerd per vestiging.

 

 

26. Krijgen kinderen aan het einde van het lager onderwijs een soort diploma ?

 

Leerlingen die gewoon lager onderwijs gevolgd hebben in een erkende school, kunnen het getuigschrift basisonderwijs verkrijgen. Hierover beslist de klassenraad autonoom. De klassenraad is het team van begeleiders dat onder leiding van de coördinator zorg draagt voor de begeleiding en het onderwijs aan een bepaalde groep of een individueel kind.

Deze raad oordeelt of een kind in voldoende mate de doelen die in het leerplan opgenomen zijn, bereikt heeft. De klassenraad baseert zich daarbij op gegevens uit het leerlingendossier. Heeft een leerling deze doelen effectief bereikt, dan krijgt hij of zij het getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind, het gaat dus noch om een verenging tot enkele leergebieden, noch om het afvinken van alle leerplandoelen.

 

 

27. Kan mijn kind de stap naar het secundair onderwijs uitstellen of vervroegen?

 

Normaal gezien doorlopen kinderen in het gewoon onderwijs de lagere school in zes jaar. Een kind kan maximaal acht jaar in het lager onderwijs doorbrengen. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB-centrum vereist. Ouders kunnen nooit verplicht worden om hun kind een achtste jaar in het lager onderwijs te houden.

 

 

 

 

28. Wat als een kind het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt?

 

Wie bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en het soort gevolgde jaren lager onderwijs. Dit attest wordt gegeven door de coördinator.

 

Elke ouder die niet akkoord gaat met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, kan beroep indienen, op voorwaarde dat er eerst overleg is geweest met de school. U vraagt dit overleg aan bij de coördinator. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen, zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden.

De termijn waarbinnen dit overleg moet plaatsvinden, is 3 werkdagen na het uitdelen van de evaluatie. De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag ban gemaakt worden.

Na dit overleg kan de coördinator beslissen om de klassenraad opnieuw samen te laten komen. De klassenraad kan dan het getuigschrift alsnog toekennen of bij de oorspronkelijke beslissing blijven.

De beslissing van de coördinator om de klassenraad niet samen te laten komen of, in geval de klassenraad wel samenkomt, de beslissing van de opnieuw samengekomen klassenraad, moet door de ouders schriftelijk in ontvangst genomen worden uiterlijk binnen de week. Als de ouders de beslissing op deze datum niet ontvangst nemen, wordt ze toch geacht in ontvangst genomen te zijn.

 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet samen te roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. Dan moeten de ouders hun beroep instellen bij het schoolbestuur. Ze dateren en ondertekenen het beroep en vermelden ten minste het voorwerp van het beroep, met beschrijving van de feiten en met een motivering van de bezwaren die ze inroepen. Ze kunnen bewijsstukken bijvoegen.

Het schoolbestuur richt de beroepscommissie op en bepaalt de samenstelling. Er zitten zowel interne leden als externe leden in. Interne leden zijn begeleiders of de coördinator (leden van de klassenraad)die beslist hebben het getuigschrift niet toe te kennen, maar kan ook een lid van het schoolbestuur zijn. Externe leden behoren niet tot het betrokken schoolbestuur en ook niet tot de school die het getuigschrift niet uitgereikt heeft (bv iemand van het CLB). Iemand van de externe leden wordt aangeduid tot voorzitter door het schoolbestuur. Binnen de behandeling van één dossier kan de samenstelling van de beroepscommissie niet van samenstelling wijzigen.

 

De werking van de beroepscommissie, ook de stemprocedure, wordt bepaald door het schoolbestuur. Wel moeten volgende bepalingen in acht genomen worden.

Leden van de beroepscommissie zijn aan discretieplicht onderworpen. Ze zijn allen stemgerechtigd. De stemming gebeurt anoniem. Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bij de behandeling van een dossier hoort de beroepscommissie in elk geval de ouders in kwestie. De beroepscommissie kan ook één of meer leden van de klassenraad horen. De beroepscommissie beslist verder autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen. Ze oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de regelgeving en met het schoolreglement.

De werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van individuele personeelsleden van het onderwijs.

De beroepscommissie kan het beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid onder de volgende voorwaarden:

·      de termijn voor indiening van het beroep is overschreden. Deze termijn is opgenomen in het schoolreglement (zie hoger);

 • het beroep voldoet niet aan de vormvereisten, eveneens opgenomen in het schoolreglement.

Deze afwijzing van het beroep moet gemotiveerd worden.

Indien het beroep ontvankelijk is, kan de beroepscommissie tot de beslissing komen dat het getuigschrift basisonderwijs toch uitgereikt wordt, of de eerste beslissing tot niet uitreiking van het getuigschrift bevestigen.

Het schoolbestuur is dan verplicht de beslissing van de beroepscommissie te aanvaarden.

De ouders worden uiterlijk op 31 augustus die volgt op het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de beroepscommissie.

 

29. Hoe blijf ik op de hoogte van de evolutie van mijn kind ?(rapportering)

 

Twee à drie keer per schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kort gesprek over het functioneren van uw kind. Zowel de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling, als de werkhouding en de creatieve processen komen aan bod. Tijdens dit gesprek worden onze bevindingen getoetst aan wat de ouders thuis ervaren. Concrete afspraken en op te volgen items worden genoteerd op een opvolgfiche.

Op het einde van het schooljaar krijgt u een uitgebreid schriftelijk verslag omtrent bovenvermelde items.

Het spreekt eveneens voor zich dat u de begeleider ook nog op andere momenten kan aanspreken over uw kind. We staan immers samen in voor de opvang en begeleiding van uw kind.

Ouders worden ook twee à drie keer verwacht op een avondlijke klasvergadering. De begeleider van de klas nodigt daarbij de ouders uit om de werking van de klas toe te lichten.

 

Iedere ouder kan gebruik maken, na toelichting van de school, van het recht op inzage van het dossier van zijn kind of om dit te kopiëren. Men vraagt dit aan bij de coördinator. De school vraagt hiervoor geen vergoeding. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden. Ze mogen dus niet verspreid of publiek gemaakt worden. De informatie mag enkel gebruikt worden i.f.v. de onderwijsloopbaan van de leerling. Indien er ook gegevens van een derde leerling in staan en indien de persoonlijke levenssfeer van deze derde leerling geschonden zouden worden door de ouders, worden deze gegevens verstrekt via een gesprek, of gedeeltelijke inzage of rapportage.

 

30. Kan een kind geschorst of uitgesloten worden ? (wettelijke bepalingen opgelegd door de overheid)

 

In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtig kind als tuchtmaatregel schorsen of uitsluiten. Deze beslissing wordt genomen door het schoolbestuur, of bij delegatie door de coördinator. In de praktijk zal schorsing of uitsluiting in onze school allicht maar heel zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van de medeleerlingen in gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn. Beide maatregelen kunnen dus enkel toegepast worden op kinderen waarmee de school zware tuchtproblemen heeft. Alles gebeurt in overeenstemming met de BaO/2014/04.

 

Wat is schorsen ?

Een schorsing betekent dat de gesanctioneerde leerling het recht op onderwijs tijdelijk (gedurende een bepaalde periode) ontnomen wordt. Deze leerling mag dan de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen, maar moet wel op school zijn.

Wat is uitsluiten ?

Bij een uitsluiting ontneemt het schoolbestuur (of bij delegatie de coördinator) de gesanctioneerde leerling definitief het recht op onderwijs in zijn school.

Bij schorsing van meer dan één dag en bij uitsluiting van een leerling dient een procedure gevolgd te worden. Zijnde,

 • Het schoolbestuur en/of de coördinator dienen voorafgaandelijk het advies van de klassenraad (het team) in te winnen.
 • Ouders hebben inzage in het tuchtdossier van hun kind en worden gehoord door de coördinator, de voorzitten van het schoolbestuur en de voorzitters van de lokale vestigingsbesturen.
 • De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

 

 

31.Samen schoonmaken van de klaslokalen.

 

Ieder ouderpaar wordt bij het schoonmaken van de klaslokalen betrokken. Als ouderpaar dien je 1 klaslokaal te poetsen. Een schema met wie welke klas in het weekend dient schoon te maken, wordt door de school opgemaakt.

Wie tijdens zijn poetsweekend bezet is, dient met andere ouders van dezelfde poetsgroep van weekend te wisselen.

De poetssleutel wordt u de vrijdagavond via de klasbegeleider bezorgd.

 

32. Zijn de kinderen verzekerd?

 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

 • tijdens de lessen;
 • tijdens de buitenschoolse activiteiten (in school- of klasverband);
 • op weg naar en van de school (indien dit – binnen het normale tijdsbestek – de kortste en/ of veiligste heen- en terugweg is).

Zo snel mogelijk wordt, indien nodig , medische tussenkomst geregeld. Men betaalt alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen zelf en zorgt ervoor de nodige kwijtingen voor de betaalde bedragen te ontvangen.

De ouders nemen echter onmiddellijk na het ongeval contact op met het secretariaat van de school, waar men een aangiftedossier opstelt en de nodige formulieren voor verdere tussenkomst bezorgt. Indien het ongeval op de school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders.

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen of slechts in beperkte mate de materiële schade (bijvoorbeeld aan kledij, brillen, fietsen,…) Daarom raden wij de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten.

 

33.  Wat bij een schoolongeval ?

 

Van ieder kind wordt een medische fiche opgesteld. Deze fiche is altijd aanwezig in het bureau (of gaat mee op meerdaagse uitstappen) en wordt geraadpleegd bij ernstige ongevallen of bij het toedienen van medicatie door een arts.

Indien nodig roept de school een arts op die snel beschikbaar is of wendt de school zich tot de dienst spoedgevallen.

Ouders die uitdrukkelijk hun eigen arts wensen in te schakelen, melden dit vooraf op de medische fiche. Voor zover het medisch verantwoord is, worden de ouders dan opgebeld om met hun kind naar de eigen arts te gaan. Ze staan zelf in voor het vervoer en de verdere opvolging.

Voor de verzekering maakt de keuze van de arts geen verschil uit.

 

 

 

34. Wij starten stipt!

 

Onze school start ’s morgens om 8.30. Er is een middagpauze voorzien van 12.15 tot 13.30. In de namiddag is er school tot 15.30 (vrijdag tot 15.15) Indien een kind te laat komt, dan komt het de klas stilletjes binnen om zo weinig mogelijk de ronde of andere activiteiten te verstoren.

Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, zal de coördinator contact opnemen met de ouders en bijhorende maatregelen nemen.

 

35. Kan ik als ouder in de klas?

 

Als ouder bent u steeds welkom bij de klasactiviteiten. Toch is het goed om eerst even te overleggen met de klasbegeleider.

Er zijn immers activiteiten waar de klasgroep op dat moment beter geen “bezoek” krijgt. Vraag dus de goedkeuring om bvb. de ronde bij de wonen.

Iedere ouder zal regelmatig uitnodigingen ontvangen om klas- of schoolactiviteiten te komen bijwonen, mee te werken of te ondersteunen. We waarderen zeker de vrijwillige inzet van ouders bij de klaswerking.

 

36. Bestaan er huistaken in de Levensboom?

 

In de Levensboom is er geen huiswerk in de traditionele betekenis (vb. allemaal hetzelfde werkblaadje).

Er kunnen echter wel taken om thuis uit te voeren afgesproken worden. We denken hierbij o.a. het kinderjournaal volgen, iets opzoeken in de bib, een debatgesprek voorbereiden, materiaal verzamelen,…

Hoe ouder de kinderen worden hoe meer ze hiervoor bijhorende planningsdocumenten kunnen gebruiken.

Deze agenda kan u steeds inkijken en vormt een schakel tussen de klaswerking en thuis.

 

 

 

 

37. Krijgen alle kinderen evenveel dagen en evenveel uren les? (vakanties en verlofdagen)

 

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Er zijn vijf vakantieperiodes: de herfstvakantie (één week), de kerstvakantie (twee weken), de krokusvakantie (één week), de paasvakantie (twee weken), en de ‘lange’ zomervakantie (van 1 juli tot 31 augustus). De data van de schoolvakanties worden in het Levensblad opgenomen. Voor zover die dagen niet in een vakantieperiode vallen, is er ook geen school op 11 november, paasmaandag,1 mei, hemelvaartsdag en de dag erna en pinkstermaandag.

 

Er zijn ook nog enkele vakantiedagen die elke school vrij kan nemen. Een school voor basisonderwijs beschikt zo over twee dagen, die ook in halve dagen opgenomen kunnen worden. Voor pedagogische studiedagen voor de begeleiders kan een school de lessen gedurende minstens anderhalve dag per schooljaar schorsen.

 

Tot slot kunnen de lessen de laatste schooldag voor de zomervakantie een halve dag geschorst worden, zodat de school in staat is om opdrachten eigen aan het einde van het schooljaar vb. oudercontacten of overdracht van gegevens over kinderen tussen begeleiders te realiseren.

 

Per schoolweek volgen de kinderen 28 lestijden van 50 minuten. Ze worden in aantal gelijkmatig gespreid over vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag. De woensdagnamiddag is vrij.

 

Op een schooldag beginnen de lessen om 8.30 uur. Ze eindigen om 15.30 uur (vrijdag om 15.15). Er is een middagpauze van 12.15 tot 13.30.

 

 

 

 

 

38. Mogen begeleiders buiten de gewone schooluren met de kinderen op stap gaan ?

 

Activiteiten buiten de schoolmuren die meer dan één schooldag duren, noemt men extra- muros- activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn bosklassen, zeeklassen, circusklassen, kunstklassen, driedaagsen,…….

In het lagere onderwijs mogen per schooljaar maximaal 10 lesdagen besteed worden aan deze extra- muros- activiteiten. Tot en met het vierde leerjaar kunnen ze alleen in het binnenland georganiseerd worden. Per activiteit mogen ze ook maximaal 5 schooldagen duren. Deze beperkingen gelden niet voor het vijfde en zesde leerjaar.

 

 

39. Is mijn kind verplicht om mee te doen met deze extra- muros- activiteiten?

 

Het streefdoel is dat alle kinderen deelnemen. Deze activiteiten maken immers deel uit van het leerprogramma. Meestel zijn dergelijke uitstappen en bezoeken ook echt leerrijk. Leren doet uw kind immers niet alleen tussen de vier muren van het klaslokaal! Ook het groepsgevoel wordt tijdens deze uitstappen gestimuleerd.

Toch kunnen kinderen niet verplicht worden om deel te nemen aan extra- muros- activiteiten. De ouders dienen geen schriftelijke toestemming te geven aan de school om hun kind te laten deelnemen aan een meerdaagse uitstap. Zonder tegenbericht van de ouders mag de school er van uit gaan dat de kinderen mogen deelnemen. Indien ouders vinden dat hun kind niet mag deelnemen dan moeten zij de school hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Wie niet deelneemt moet echter wel op school aanwezig zijn.

 

 

40. Mag een school geld vragen voor uitstappen?

 

Voor extra- muros- activiteiten kan de school aan de ouders inderdaad een financiële bijdrage vragen. Om alle kinderen de kans te geven, wordt de kostprijs zo laag mogelijk gehouden.

Het schoolbestuur legt (in samenspraak met de financiële werkgroepen) jaarlijks vast welk deel door de ouders en welk deel door de school wordt betaald in elke vestiging. In ieder geval mag hetgeen de ouders bijleggen per kind het wettelijk voorziene maximum van 70 € per jaar niet overschrijden.

 

41. Moet mijn kind deelnemen aan alle activiteiten tijdens de schooluren?

 

Iedere kind dient deel te nemen aan alle klas- en schoolactiviteiten. Enkel medische problemen, gestaafd met een dokterattest, zijn een reden om niet deel te nemen aan bepaalde activiteiten. (vb. sportlessen).

 

42. Moet een school zorgen voor de opvang van mijn kind vóór en na de school?

 

Een school moet instaan voor opvang en toezicht tijdens de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen. Deze periode loopt vanaf vijftien minuten voor de eerste les ´s morgens tot vijftien minuten na de laatste les ´s middags en vanaf vijftien minuten voor de eerste les ´s namiddags tot vijftien minuten na de laatste les ´s avonds.

Toch organiseert elke vestiging meer opvang. Zo is er bvb. een langere ochtendopvang (te Marke en Kortrijk vanaf 7.45, te Wevelgem en Izegem vanaf 7.30) en is er permanente opvang over de middag. Concrete uren of wijzigingen worden tijdens de algemene vergadering van augustus medegedeeld. Deze bovenvermelde opvang is gratis.

Na 15u30 (15u15op vrijdag) is er avondopvang tot 17u30 in Marke en Kortrijk,tot 17u45 in Wevelgem en tot 18u in Izegem. Deze kost per half uur vanaf 16u00 uur. De kostprijs van de opvang wordt jaarlijks meegedeeld op de eerste algemene vergadering van elke vestiging.

Zowel voor de aanvang van de ochtendopvang, als na de avondopvang  kunnen kinderen van Marke ook al in De Puzzel op de Condédreef terecht. De kinderen van Buurtschool V-TEX kunnen na de avondopvang in De Puzzel in de Pieter de Conincklaan terecht.

 

 

43. Welke sportuitrusting is noodzakelijk?

 

Turnkledij voor de lagere school ziet er als volgt uit:

 • een sport T-shirt
 • een kort sportbroekje
 • een extra paar kousen, stevige sportschoenen of turnpantoffels.

 

44. Mag een begeleider of ouder roken in het schoolgebouw?

 

De wet is hier duidelijk. In schoolgebouwen mag niet gerookt worden. Het roken buiten de schooluren (vb avondlijke vergaderingen, schoolfeest, …) is ook niet toegestaan binnen de gebouwen van de school.

Wie wil roken tijdens de schooluren moet het terrein van de school verlaten.

 

45. Waar vind ik verloren voorwerpen terug?

 

Verloren voorwerpen kunnen gebracht en afgehaald worden bij de daarvoor afgesproken plaats. Om voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een naametiket.

 

 

46. Afval in de Levensboom ?

 

Onze school streeft er naar om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Daarom kopiëren wij bijvoorbeeld op gerecycleerd papier, sorteren wij onze afval, werken we via de ateliers en projecten aan de bijhorende attitudes,…. Vandaar dat we de ouders en kinderen vragen om de picknick in een brooddoos en een herbruikbare fles mee te brengen. Alu-folio, plastiekzakjes en tetra-brikjes zijn dan ook niet echt welkom in de Levensboom.

 

 

47. Welke afspraken en reglementen zijn er voor de kinderen ?

 

Op school gelden 3 belangrijke reglementen voor kinderen, ouders en begeleiders. We hebben respect voor materiaal, mensen en de natuur. Deze basisafspraken worden echter per vestiging aangevuld met speel-, werk- en leefregels. De kinderen kunnen deze via het Kinderparlement mee helpen bepalen of hun ideeën, mening over de afspraken en schoolwerking ten berde brengen.

 

48. Welke maatregelen zijn er op het vlak van verkeersveiligheid ?

 

Bij het brengen en het afhalen van de kinderen vragen we jullie uitdrukkelijk om de verkeersregels te respecteren. Plaats de auto dan ook steeds op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen.

We rijden enkel met de auto het schoolterrein op indien we een zware last (materiaal) dienen uit te laden.

 

Het gebeurt meermaals dat we op ouders, grootouders, … beroep doen om kinderen te helpen vervoeren tijdens uitstappen. Ook hier wensen we een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Zo wordt er per autogordel maar één kind vastgeklikt, stappen we in en uit aan de kant van het voetpad, wordt er enkel op teken van de bestuurder uitgestapt, … .

 

Bij fietsuitstappen verwachten we dat de ouders de veiligheid van de fiets van hun kind controleren. (remmen, dynamo, …). Fietshelm, fluojasje, fietsslot worden eveneens aangeraden.

 

 

 

 

 

 

49. Bescherming van de privacy.

 

Geregeld worden foto’s genomen van klas- en schoolactiviteiten. Deze verschijnen in het Levensblad en kunnen op de website worden geplaatst.

Ouders die het schoolreglement ondertekenen geven bij deze ook toestemming om de foto’s te gebruiken in schoolverband.

 

 

50. Nieuwe personeelsleden.

 

Nieuwe personeelsleden ondertekenen het protocol van de scholengemeenschap SOM voor ontvangst.

 

51.Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. (tekst LOP-kortrijk)

 

In de Levensboom is het Nederlands de gangbare taal. Het tweede taal onderwijs is Frans. Dit wordt gegeven vanaf het vijfde leerjaar (2 uur per week). Om kinderen zo snel mogelijk te integreren in ons onderwijs is het belangrijk dat ze het Nederlands machtig zijn. Vandaar dat we ouders willen stimuleren om de kinderen binnen en buiten de school zo veel mogelijk in contact te brengen met organisaties en leeftijdsgenoten waar het Nederlands de voertaal is.

 

 

52. Ouderparticipatie.

 

De school is basisdemocratisch. Dat betekent dat iedere ouder of vaste medewerker één stem heeft in de algemene vergadering van zijn vestiging. Op die manier worden beslissingen ruim gedragen. Bij het besturen op niveau van de vestiging, de school en de scholengemeenschap worden ouders uitgenodigd zich te engageren.

Ook in tal van werkgroepen kan iedere ouder zijn talenten inzetten ten voordele van de school. We rekenen dan ook op ouders om de dynamiek die er in de school is, op die manier te ondersteunen.

 

 

53. Portretrecht van kinderen van de Levensboom

 

a.De school maakt in de loop van het schooljaar regelmatig foto’s en ander beeldmateriaal van kinderen tijdens verschillende klas- en schoolactiviteiten. (vb. projectvoorstelling, verjaardagsfeestje,bosklassen,…) Desbetreffende beelden gebruiken we voor onze schoolwebsite en klasblogs en we illustreren er onze publicaties mee. (vb. Levensblad, klaskrantjes,…) Door het schoolreglement te ondertekenen geeft u stilzwijgend de toestemming om niet-geposeerde , spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

 

b.Voor gerichte foto’s zoals klasfoto’s en eventuele fotoreportages naar aanleiding van een project, hebben wij volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat in deze gevallen om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groepsfoto’s. Dergelijk materiaal wordt niet door ons verspreid maar wel gebruikt op onze website en andere interne communicatiekanalen. Ik geef bij het ondertekenen van dit schoolreglement de stilzwijgende toestemming om ‘geposeerde’ beelden van mijn kinderen te maken en te publiceren binnen de eigen Levensboomkanalen. Deze kunnen verschijnen op de website,in het Levensblad, in een klaskrantje, in de schoolfolder,…

 

c. Wie als ouder beeldmateriaal maakt en dit aan personeelsleden van onze school bezorgt, gaat er mee akkoord dat dit materiaal door ons kan gebruikt worden.

 

d.Indien u zich na verloop van tijd bedenkt en vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar zo snel als mogelijk gevolg aan. Mail of schrijf ons hiervoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers het recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om persoonsgegevens. Dat geldt zowel voor geposeerde als voor niet-geposeerde foto’s en beeldmateriaal.

 

e. De ouders zijn er zich van bewust dat alle leerlingengegevens worden verwerkt via de softwareleverancier Informat en het ministerie via het DISCIMUS-programma en geven hiervoor toestemming.